miss call band

مقالات شیلاتی،فیلم،موزیک و ...

معرفی خرچنگ دراز آب شیرین

مقد مه

معرفی خرچنگ دراز آب شیرین

به کمک سر و بدن متصل به هم وشکم بند بندش که به رنگ زرد سبزسفید یا قهوه ای تیره است شناخته می شود.

 ASTACUSLEPTODACTYLUS به دلیل پتانسیل زیادوکاربردگسترده اش یکی ازمردم پسندترین شاه میگوهای آبشیرین اروپا می باشد.این گونه به آسانی از روی چنگال بلندش تشخیص داده می شود.ورنگ وظاهر این گونه نسبتامتغیربوده و ببستگی به شرایط گوناگون کف استخرورودخانه هایی  که درآن زندگی می کند دارد رنگ معمولی آن سبززیتونی است ولی می تواندزردتاقهوه ای متمایل به قرمز باشد زیر کاراپاس وناحیه شکمی معمولا سفیداست.

نمونه هایی که درمحیط بارویش گیاهی زندگی می کنندسبزروشن تا سبزتیره هستند و نمونه هایی که روی بستر شنی زندگی می کنندتیره رنگ هستند این گونه درسطح جهانی از ارزش غذایی واقتصادی فراوانی برخوردار بوده ومقدار قابل توجهی از ان تولید وبه بازار جهانی عرضه می شود.

این گونه موجودی همه چیز خوارتاریک دوست وحفار که درمحیط های متفاوتی یافت می شود امابیشتردردریاچه ها مصب ها آبهای لب شور و رودخانه ها زیست می کنند.

ترکیبات گوشت خرچنگ : گوشت سفید و خام خرچنگ شامل 74/7%آب 24-19%پروتئین6-0%چربی و2-1%مواد معدنی است گوشت سفید و پخته شده خرچنگ نیز شامل 78-73% آب و 20-17%پروتئین میباشد. مواد معدنی گوشت خرچنگ شامل فسفر ، کلسیم و منیزیم است ضایعات خرچنگ : بعضی از کاخانه جات مواد غذایی در بریتانیا ضایعات خرچنگ را که شامل صدف پا و دیگر اجزای جدا شده هستند را به عنوان مواد خام برای تولید غذا قبول می کنند صدف خرچنگ دراز آب شیرین شامل 80-70% کربنات کلسیم است .کربوهیدرات کیتین را میتوان از صدف خرچنگ خارج کرد در نقاط مختلف جهان تلاشهایی برای بدست آوردن این ماده صورت گرفته است

ترکیب شیمیایی بدن خرچنگ دراز اب شیرین در اوازن مختلف در جنس نر

چربی کل 

پروتئین کل

رطوبت کل

فیبر کل

خاکستر کل

ترکیب شیمیایی سن             

2/2  

7/45

28/63

-     

95/26

یک ماهه

3/2  

78/43

83/67

15/15

99/33

سه ماهه

03/3 

98/38

94/65

51/13

75/35

شانزده ماهه

 


ترکیب شیمیایی بدن خرچنگ دراز آب شیرین در اوازن مختلف در جنس ماده

چربی کل

پروتیین کل

رطوبت کل

فیبرکل

خاکسترکل

    ترکیب شیمیایی

    سن          

4/2     

-     

3/65

-  

7/32

یک ماهه

     6/2    

24/35

9/66

77/ 11   

03/34

سه ماهه

4/3     

26/37

65

52/13

74/34

شانزده ماهه

ترکیب شیمیایی

باتوجه به جداول بدن این موجوددارای 5/3-2درصدچربی 45-37درصد پروتین 67/63درصد رطوبت13درصد فیبر وحدود35-33درصدخاکستر می باشد.

مقایسه ترکیب شیمیایی بدن خرچنگ دراز آب شیرین در جنس نر و ماده در اوازن مختلف:

درصد پروتین در جنس ماده با افزایش وزن رو به افزایش میباشد ولی در جنس نر با افزایش وزن در صد پروتئین کاهش می یابد.

درصد چربی درجنس نر و ماده با افزایش سن رو به افزایش می باشدولی افزایش قابل ملاحظه ای از درصد چربی در وزن 10-5 گرم نر و ماده مشاهده میشود

درصد رطوبت در جنس نر و ماده با افزایش وزن افزایش یافته ولی در جنس ماده در وزن 10-5 گرم کاهش قابل ملاحظه ای در رطوبت بدن مشاهده میگردد

 درصد خاکستر در جنس نر با افزایش وزن روبه افزایش بوده ودر جنس ماده درصد خاکستر تقریباً در اوازن مختلف ثابت باقی می ماند

n درصد فیبر در جنس نر وماده با افزایش وزن افزایش می یابد

n ترکیب شیمیایی اندامهای مختلف خرچنگ دراز آب شیرین در جنس نر و ماده               

حدود 29% وزن بدن آن خوراکی میباشد و حدود 71% وزن بدن شامل قسمتهای غیر خوراکی میباشد لذا با بررسی ترکیب شیمیایی اندامها مختلف میتوان اندامهای غیر خوراکی آن را جهت استفاده های دیگر به کار گرفت بالاترین درصد پرتئین در گوشت شکم  و کمترین درصد پروتئین در پوست کاراپاس مشاهده شده است.

بالاترین درصد چربی در امعا و احشا و گوشت شکم و کمترین درصد چربی در پوست کاراپاس میباشد بالاترین درصد رطوبت در گوشت شکم و امعا و احشا و کمترین درصد رطوبت در پوست شکم و پوست کاراپاس است بالاترین درصد فیبر به ترتیب در پوست شکم و پوست کاراپاس و کمترین در صد فیبر در گوشت شکم مشاهده گردیده استبالاترین درصد خاکستر به ترتیب در پوست کاراپاس و پوست شکم و کمترین درصد خاکستر در گوشت شکم مشاهده شد حدود 20% وزن بدن این گونه را پوست شکم و پوست کاراپاس تشکیل میدهد.

 

 

حمل و نقل و فرآوری خرچنگ دراز آب شیرین  :

خرچنگهای دراز به محض اینکه به کارخانه رسیدند در استخرهای نگهداری یعنی جایی که خرچنگهای مرده ودر حال مرگ جدا میشوند قرار داده میشوند خرچنگهای زنده به وسیله آب شیر کاملاً شسته شده ودر داخل سبدهای سیمی موجود گذاشته میشود و سپس به داخل مخزنهای استیلی بدون رنگ یعنی جایی که آنهارا باید پنج تا هشت دقیقه در آن جوشیده شوند  سرازیر میگردند عمل جوشیدن، خرچنگ دراز را پخته و باکتریها را میکشد این امر عمل آوری دستی را تسهیل میکند .                  

خرچنگ پخته شده در اتاق نگهداری به وسیله جریان هوا خنک میشود وو سپس به اتاق عمل آوری منتقل میشوند . روی میز گذاشته شده ودر نهایت در جعبه های پلاستیکی یک کیلوگرمی جای میگیرد آب نمک با شوری مخصوص ، ادویه جات شوید و آب در ترکیبت خرچنگ کنسرو شده به کار میرود سپس قوطی های کنسرو و هواگیری شده و بعد از استریلیزه شدن در زیر شیر آب سرد شده ودر دمای 35- تا 40-  درجه منجمد شده و سپس در دمای 18- تا 20- درجه نگهداری میشود تحت این شرایط خرچنگ به مدت نه ماه نگهداری میشود به منظور صادرات قوطیها از اتاق نگهداری خارج شده و در داخل کارتنهای اصلی بسته بندی و سپس به وسیله کامیونهای سرد خانه داری که تا صفر درجه سرد میکنند حمل میشوند .

شرایط سلامتی و بهداشتی در تمام مراحل به دقت کنترل می شود و بدین منظور ممکن است 45-25 قوطی کنسرو ودر هر سری نمونه برداری و از لحاظ بهداشتی کنترل گردد هر بسته محتوی 2کیلو گرم خرچنگ به اضافه آب نمک است که وزن خالص خرچنگ در این بسته یک کیلو گرم است تعداد خرچنگها در هر جعبه بر اساس اندازه خرچنگ متغیربوده اما معممولاً 28-18 عدد در آن موجود است همچنین خرچنگهای دراز به صورت منجمد نیز صادر میشود در این مورد خرچنگها به طور مستقیم در حالی که هنوز زنده هستند منجمد شده و به صورت بسته بندی های یک کیلوگرمی فروخته میشود.

اهمیت آرتمیا در آبزی پروری:

سیست آرتمیا منبع غذایی مناسبی برای پرورش لارو ماهی و سخت پوستان به شمار می رود و سالانه هزارانتن سیست خشک آرتمیا در سراسر جهان خرید و فروش می شود.

آرتمیا عمده ترین منبع غذایی زنده ای است که در سطح جهانی در مراکز تکثیر میگو و ماهی (دریایی و آب شیرین) مورد استفاده قرار می گیرد.بنابر این باید دید که آرتمیا تا چه حد مجموعه خصوصیات یک موجود زنده مناسب برای تغذیه را در بر دارد. موجودات زنده مناسب تغذیه در واقع باید مجموعه ملزوماتی را از نظر آبزی پرور تأمین کنند . از نقطه نظر پرورش دهنده مشخصات یک موجود زنده بعنوان غذای مناسب اطمینان به قابلیت زیست موجود زنده ، سادگی بدست آوردن آن و توانایی کاربرد و مقاومت آن در هنگام مصرف می باشد. آرتمیا به بهترین وجهی تمامی این نیازها را برآورده می سازدزیرا ناپلیوس آرتمیا به سادگی در سیستم هایی بسته بندی می شود و در سراسر جهان در دسترس می باشد.

ارزش غذایی آرتمیا با توجه به گونه آرتمیا و منطقه جغرافیایی که در آن وجود دارد می تواند متفاوت باشد.

یک موجود زنده بعنوان غذا باید دارای ویژگی های تغذیه ای و فیزیکی زیر برای شکارچی باشد:

- از نظر فیزیکی نوزادان آرتمیا عاری از مواد خارجی و عوامل بیماری زا هستند.

- نوزادان آرتمیا برای صیاد قابل صید و لذیذ بوده و این ویژگی ها میزان پذیرش آن ها را برای طعمه خوار افزایش می دهد.ولی در بعضی موارد ممکن است بدلیل بزرگ بودن نوزادان آرتمیا ، بلع آن ها برای طعمه خوار ایجاد مشکل نماید .

درواقع اندازه موجود زنده در امر تغذیه بسیار مهم است و براساس اندازه دهان وسن ماهی متفاوت خواهد بود .

از نظر تغذیه ای آرتمیا به راحتی هضم و جذب می شود و بیشتر نیاز های غذایی (عناصر نادر) را برای لارو ماهیان و سخت پوستان آبهای شیرین و شور فراهم می آورد .

میزان عناصر غذایی موجود در آرتمیا به قرار زیر می باشد:

 

 

 

اسید های چرب:

تجزیه بیوشیمیایی آرتمیا نشان داده است که وجود اسیدهای چرب اشباع نشده با زنجیره بلند HUFA در آرتمیا است که باعث بهبود پرورش گونه های ماهیان وسخت پوستان می شود.

کمبود مقدار HUFA از نوع20:5ω3 در آرتمیا منجر به بقای کمتر و رشد ضعیف تمام لاروهای برخی از ماهیان و سخت پوستان دریایی می شود .

البته آرتمیا این توانایی را دارد که در هنگام کمبود این اسید چرب ،آنرا تولید نماید. (Schauer and Simpson)

از طرفی گونه های مختلف آرتمیا با منشاء جغرافیایی متفاوت ، اثرات مختلفی را بر روی نسبت و درصد بازماندگی وبقاء انواع لارو ماهیان داشته است .

گونه های مختلف ماهیان دریایی و آب شیرین به انواع مختلف اسیدهای چرب نیازمند می باشند بطور مثال گونه های آب شیرین بطور عمده به 18:3ω3 یا 18:2ω6 نیازمند می باشند .

اسیدهای چرب ضروری فوق برای رشد ماهیان دریایی تأثیر زیادی ندارند و این گونه ها برای رشد طبیعی خود به اسید های چرب غیر اشباع با زنجیره بلند نظیر 20:5ω3 و 22:6ω3 احتیاج دارند .

ولی اسید های چرب 20:5ω3 و 22:6ω3 هم برای ماهیان دریایی وهم برای ماهیان آب شیرین مؤثر هستند .البته در این میان یک استثناء در مورد ماهی تیلاپیا وجود دارد زیرا تیلاپیا برای رشد نهایی خود به 18:2ω6 نیازدارد.

به هر حال آرتمیا را با توجه به ترکیب اسیدهای چرب آن به دو نوع آرتمیای آب شیرین با نسبت بالایی از 18:3ω3 برای ماهیان آب شیرین و نوع دریایی با نسبت بالایی از 20:5ω3 برای ماهیان دریایی تقسیم می کنند.

در این راستا بر اساس کارهای انجام شده در رابطه با میگو ثابت شده که اثر 22:5ω3 یا Hufaω3 در افزایش رشد ودرصد بازماندگی میگو در مراحل مایسیس و زوآ بیشتر از اسید لینولنیک(18:3ω3) و تأثیر اسید لینولنیک بیشتر از اسید لینولئیک(18:2ω3) است واین دو در مجموع اثری به مراتب بیشتر از اسید اولئیک دارند.

باتوجه به مطالب بیان شده ترکیب شیمیایی آرتمیا اورمیانا از نظر مقدار اسیدهای چرب غیراشباع با زنجیره بلند فقیر بوده(احمدی و همکاران ،1990) لذا امروزه جهت غنی سازی آرتمیا از Hufaω3 و 20:5ω3 از روش های مستقیم وغیر مستقیم استفاده می شود .

پروتئین ها:

از فاکتورهای مهم و اساسی که لازم است در جیره غذایی آبزیان مد نظر قرار گیرد ، میزان درصد پروتئین است که سعی می گردد با توجه به نیازهر آبزی در رژیم غذایی آن گروه آورده شود . بر همین اساس نیاز پروتئینی آبزیان حدود 25 تا 35 درصد است .آرتمیا از جمله منابع مهمی است که می تواند این نیاز پروتئینی را برآورده نماید. میزان درصد پروتئین خام موجود در آرتمیای پیش بالغ به طور تقریبی 0/61 درصد معین شده است  که این مقدار با توجه به رژیم غذایی آرتمیا می تواند متفاوت باشد . قابل ذکر است که علاوه بر کمیت،کیفیت پروتئین نیز حائز اهمیت است .

چربی ها:

نقش عمده چربی ها در بدن موجودات زنده بطور خلاصه به شرح زیر می باشد.

1-منبع تأمین انرژی

2-منبع اسیدهای چرب ضروری

3-منبع تأمین استروئیدها در بدن

4-حلال ویتامین های محلول در چربی(A,D,E,K)

با توجه به نقش هایی که چربی ها ایفاء می نمایند ،لازم است که در جیره غذایی منظور گردند. باید متذکر شد که آبزیان قادر به ساخت پاره ای از مواد نیستند لذا باید حتماًدر جیره غذایی وجود داشته باشد که ازجمله این مواد،اسیدهای چرب ضروری می باشد.ولی در مجموع میزان نیاز آبزیان به چربی بطور تقریبی بین 5تا15 درصد است که آرتمیا بعنوان یک منبع غذایی این مقدار نیاز به چربی رابرآورده می کند.


منابع :

1- رضا طاهر گورابی ، خرچنگ  دراز آب شیرین 

2- حمید عبدالله پوربی ریا، شاه  میگوی آب شیرین

3- حمید رضا  مرادی ، مقاله : صید ، جابجای ،  عمل آوری

4- احسان خان  احمدی ،  پایان نامه ، ترکیب شیمیایی شاه میگوی آب شیرین

5- اینترنت

                                  

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم مرداد ۱۳۸۹ساعت 15:58  توسط نوید  |